Výchovno-vzdelávacia činnosť

  

„Všetko závisí od začiatku.

Ako sa položia základy, tak ide potom všetko.“

Komenský

 

Dieťa predškolského veku prekračuje hranice rodiny, objavuje, poznáva svet okolo seba a vytvára si vzťahy s inými ľuďmi, rovesníkmi a dospelými. Materská škola ponúka dopĺňanie toho, čo dieťa v rodine dostalo a bude dostávať. Má oproti rodine veľkú devízu a tou je kvalitná edukačná činnosť pod vedením kvalifikovaných pedagógov. Jej dôležitou funkciou je utváranie základov osobnosti dieťaťa, v súlade s individuálnymi osobitosťami a rešpektovaním špecifík predškolského veku.

Materská škola ako prvá škola v živote má veľký význam. Je začiatkom celoživotného vzdelávania, spolupodieľa sa na príprave novej generácie. Je veľmi dôležité, aby táto príprava bola kvalitná, aby rozvíjala osobnosť dieťaťa po všetkých jeho rozvojových stránkach. Pre celé obdobie predškolského veku je špecifickou činnosťou hra, rôznorodo bohatá a intenzívna. Preto by pedagógovia mali rešpektovať špecifiká predprimárnej edukácie a svoju pozornosť zamerať na učenie hrou. Hra ponúka veľký potenciál, ktorý by učiteľ mal poznať. V jeho rukách je hra výborným edukačným nástrojom pre utváranie základov do ďalšieho kvalitného života.

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v našej materskej škole. Je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016).

Školský vzdelávací program Materskej školy, B. Němcovej 4, je tvorený tak, aby jeho realizáciou v denných činnostiach boli dni detí naplnené hrou, aktivitou, zážitkovým učením. Materská škola tak pod vedením dobrého tvorivého pracovného kolektívu bude miestom hier, radosti, tvorivosti pre deti, pre ich záujmy, spokojnosť, kde vládne úcta a porozumenie všetkých.