História materskej školy

 

Materská škola na Ulici B. Němcovej bola slávnostne otvorená dňa 4.1.1963. Prevádzka sa začala s piatimi triedami. Počet zapísaných detí bol 120. Výchovno-vzdelávací proces začal dňa 6.1.1963.

Strava bola dovážaná zo základnej školy. Dňa 1.2.1963 bola zriadená školská jedáleň pri materskej škole, kde sa varilo aj pre ďalšie dve materské školy.

Od začiatku prevádzky mala materská škola školského lekára. Každý štvrtok mal tzv. prehliadkový deň. Zúčastňoval sa pri zostavovaní jedálneho lístka, robil zdravotné prehliadky detí, ochutnával stravu a riadil zdravotnú starostlivosť o deti.

V jari 1963 bola 1. brigáda v školskej záhrade a to v spolupráci rodičov, patronátneho závodu a zamestnancov materskej školy. Okolo celej budovy bolo stavenisko, areál materskej školy bol neoplotený.

Počas päťdesiatich rokov materskú školu viedlo 6 riaditeliek.

V apríli 1963 boli dokončené ďalšie vežiaky v okolí a s tým nárast detí v materskej škole – v septembri 1963 bolo 240 detí (osem tried). Keď pribudli materské školy v okolí, tried bolo 5 až 6.

Materská škola sa zúčastnila spartakiády, prebiehalo tu veľa zaujímavých akcií napr. beseda so spisovateľkou Darinou Harmanovou, Boženou Mačingovou, návšteva Bábkového divadla, Botanickej záhrady, Východoslovenskej galérie, športovo-branné súťaže, minimaratón a pod.

Materskú školu pravidelne navštevovala detská lekárka, logopedička, konali sa pravidelné prehliadky zraku detí.

Od roku 1989 až doteraz sú v materskej škole 4 triedy, v roku 1990 začala výučba cudzieho jazyka. V roku 1992 dve učiteľky absolvovali školenie na pozvanie firmy LEGO-DACTA a získali certifikát pre prácu s LEGOM.