Denný poriadok materskej školy

 

Hry a činnosti podľa výberu detí sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí, dôraz je kladený na individuálne záujmy a potreby detí. Súčasťou hier a činností môžu byť aj vopred plánované vzdelávacie aktivity.

 

Zdravotné cvičenia obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržiavaním psychohygienických zásad (pred jedlom/zásadne nie hneď po jedle, vo vyvetranej miestnosti, príp. vonku, atď.). Patria k vopred plánovaným aktivitám.

 

Desiata - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie).

8,45 – 9,15 hod.

 

Vzdelávacia aktivita – v priebehu hier a činností podľa voľby detí, ako samostatná organizačná forma počas dňa, alebo v rámci pobytu vonku. Prostredníctvom vzdelávacej aktivity sa realizuje predprimárne vzdelávanie (vzdelávanie sa chápe ako organická súčasť výchovy, výchova je širší a vzdelávanie užší pojem). Je to cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť.

Vzťahuje sa na sprostredkovanie obsahu jednotlivých vzdelávacích oblastí. Realizuje sa:

  • v skupine detí,
  • frontálne, súčasne so všetkými deťmi,
  • individuálne.

Časové trvanie vzdelávacej aktivity rešpektuje schopnosti a potreby detí, ich vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny.

 

Pobyt vonku plní pedagogickú, rekreačnú a zdravotnú funkciu. Obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, vzdelávacie aktivity, atď. Realizuje sa každodenne, skrátenie, alebo vynechanie môže byť z dôvodov nepriaznivých meteorologických podmienok. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát počas dňa, v dopoludňajších i odpoludňajších hodinách.

 

Obed - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie)

11,30 – 12,00 hod.

 

Odpočinok

 

Olovrant - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie)

14,30 – 15,00 hod.

 

Popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita so zameraním na zopakovanie, upevnenie už známeho obsahu

 

Hry a činnosti podľa výberu detí